Հավելված
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի
օգոստոսի 15-ի N 196- Լ հրամանի

 
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության  պաշտոնների

 

 1)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն­­ների 2-րդ ենթախումբը` 

«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-1),

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-2),

3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-3),

4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության պետ(ծածկագիր՝ 03-1.2-4),

5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-5),

6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պետ(ծածկագիր՝ 03-1.2-6),

7-8-րդ կետերն ուժը կորցրած են ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

«9.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-9),

10.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-10),

 11. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ (ծածկագիր՝ 03-1.2-11)»: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

2)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան գլխա­վոր պաշտոն­­ների 1-ին ենթախումբ՝  

«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-1),

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-2),

3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-3),

4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-4),

5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-5),

6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-6),

7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-7),

8-12-րդ կետերն ուժը կորցրած են ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-13)

«14. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու­թյան հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-14),

15. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-15),

16. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-16),

17. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանա­գրային բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-17),

18. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչու­թյան տնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-18)» պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

3)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան գլխա­վոր պաշտոն­­ների 2-րդ ենթախումբ` 

«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-1),

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-2),

3.  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-3),

4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-4), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի գլխա­վոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-5),

6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-6), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

7.  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-7),

8.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-8), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-9),

10-րդ կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

11.  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-11),

12-րդ կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-13), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

14. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-14),

15. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-15),

16. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-16), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

17. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-17),

18. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-18),

19-23-րդ կետերն ուժը կորցրած են ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

 «24.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու­թյան հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ-գլխավոր հաշվա­պահ (ծածկագիր՝ 03-2.2-24),

25.  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու­թյան հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-25),

26. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու­թյան գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-26),

27. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու­թյան գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-27),

28. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-28),

29. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձա­նա­գրային բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-29)» պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

4)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան գլխա­վոր պաշտոն­­ների 3-րդ ենթախումբ` 

  «1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.3-1)» պաշտոնով:

5)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան առաջատար պաշտոն­­ների 1-ին ենթախումբ` 

«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-1),

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-2),

3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-3),

4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-4),

5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-5),

6-րդ կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել (փոփ.29.04.2019, Հ-128-Լ)          

7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-7),

8. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-8),

9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-9),

10. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-10),

11. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-11),

12. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-12),

13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-13),

14. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-14),

15-19-րդ կետերն ուժը կորցրած են ճանաչվել (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

 «20. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ-գանձապահ (ծածկագիր՝ 03-3.1-20),

21. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-21),

22. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-22),

23. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանա­գրային բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-23),

24. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչու­թյան տնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-24)

25. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-25) պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

26. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-26): (փոփ.29.03.2019, Հ-82-Լ) 

6)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան առաջատար պաշտոն­­ների 3-րդ ենթախումբ` 

1-ին կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել  (փոփ.29.03.2019, Հ-82-Լ) 

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.3-2 պաշտոնով:

3-րդ  կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել  (փոփ.29.03.2019, Հ-82-Լ) 

4-րդ կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել  (փոփ.03.12.2018, Հ-362-Լ)

5-6-րդ կետերն ուժը կորցրած են ճանաչվել  (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)

  7)  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղա­քա­ցիական ծառայու­թյան կրտսեր պաշտոն­­ների 2-րդ ենթախումբ` 

«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-1),

2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-2)

3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-3) պաշտոններով: (փոփ.03.12.2018, Հ-362-Լ)

4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-4) (փոփ.29.03.2019, Հ-82-Լ)

5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա­ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-5) (փոփ.29.04.2019, Հ-128-Լ):

---------